O nas

O obiekcie "Brama"

Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama" powstało w grudniu 2002 roku z inicjatywy grupy osób, którym bliska jest działalność kulturalna, społeczna, publiczna... Powstaniu Stowarzyszenia przyświecał główny cel, jakim jest odbudowa zniszczonej w czasie okupacji bramy wjazdowej do Siedlec przy ulicy Starowiejskiej.

Siedlecka "Brama" stanowiła ważny element urbanistyczny XVIII wiecznej architektury Siedlec. Oceny bramy sięgają czasu zaborów, m.in. F. Sobieszczański autor notki o Siedlcach w najbardziej popularnej encyklopedii XIX wiecznej podkreśla, że była to brama miejska oddzielająca miasto Siedlce od Starej Wsi, pisząc równocześnie o tym, że pełniła ona także rolę dzwonnicy kościoła pw. św. Stanisława.
W "Tygodniku Ilustrowanym" wydanym w Warszawie w 1896 r. znajdujemy natomiast informację, że była to stara brama wiejska w poprzek ulicy wiodącej na Starą Wieś, wznosi się dzwonnica z niewielką bramą do przejazdu, o charakterze starej bramy wiejskiej”. Wersja ta deprecjonuje rolę "Bramy" dla polskości miasta i jest wyrazem carskiej polityki rusyfikacyjnej eliminującej polskie symbole narodowe z historii.
"Bramę" za symbol polskości uważały polskie władze samorządowe działające podczas okupacji niemieckiej w okresie I wojny światowej. Jedną z pierwszych uchwał Rady Miasta była uchwała z 3 maja 1916 r. o odrestaurowaniu "Brama" i nadaniu jej nazwy „Brama księżnej Ogińskiej". Waga "Bramy" dla miasta zawsze była duża, to w jej okolicach odbywały się ważne uroczystości państwowe i narodowe np. w listopadzie 1922 r. biskup Henryk Przeździecki, przy postawionym przed nią ołtarzu odprawił msze polową z okazji wręczenia przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego sztandaru 22 pułkowi piechoty. W jedną z rocznic powstania styczniowego w filar bramy wmurowano tablicę ku czci księdza Stanisława Brzóski - podlaskiego bohatera powstania styczniowego 1863 r., dowódcy oddziału partyzanckiego, zamordowanego przez władze carskie w Sokołowie Podlaskim. W 1928 r. w 10. rocznicę walk o Lwów w drugi filar bramy wmurowano tablicę poświęconą Orlętom Lwowskim. Brama stała się więc w II Rzeczypospolitej ważnym elementem jednoczącym społeczności miasta, jego centrum życia patriotycznego. Niestety obiekt ten został zniszczony przez Niemców w pierwszej połowie 1941 r. w ramach przygotowań do planu "Barbarossa", gdyż stanowił wąskie gardło komunikacyjne. Warto zaznaczyć, że po zakończeniu II wojny światowej planowano odbudowę "Bramy", jako łuku triumfalnego ku czci Armii Czerwonej, która wyzwoliła miasto pod koniec lipca 1944 r. Na szczęście do wspomnianej odbudowy niedoszło, przedstawiany w rozdziale autorstwa Danuty Michalec plan świadczy o tym, że miała to być niemal całkowicie nowa "Brama" niewiele przypominająca rozebraną przez Niemców.
Siedlecka "Brama", nie była jak widać, bramą pełniącą funkcje obronne, jakich wiele zachowało się w miastach polskich np. Brama Floriańska w Krakowie z fragmentem murów otaczających miasto, czy też Brama Opatowska w Sandomierzu o podobnym charakterze. Te średniowieczne bramy miały charakter obronny i zamykały miasto przed napastnikami. Siedlecka "Brama" miała zupełnie inne znaczenie, przede wszystkim był to przepiękny obiekt architektoniczny. Po drugie był to obiekt niezamykany, stale otwarty i łączący mieszkańców Siedlec i okolic. "Brama" miała być, moim zdaniem, symbolem wspólnego działania, bez jakichkolwiek podziałów. Do tej ze wszech miar słusznej idei nawiązuje Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne "Brama", co widać w nakreślonym przez panią prezes Ewę Talachę zarysie jego dotychczasowych działań. Stowarzyszenie słusznie uznało "Bramę" za podstawowy segment architektury, sztuki i kultury miasta. Oprócz starań o odbudowę "Bramy" stowarzyszenie upowszechnia w Siedlcach malarstwo europejskie i polskie organizując wystawy prac: Salvadora Dali, Marca Chagalla, Vincenta van Gogha, Picassa, Matissa, Stanisława Baja i in. Organizuje odczyty, koncerty muzyczne, prowadzi działalność wydawniczą. Wspólnie z Siedleckim Towarzystwem Naukowym i Samorządem Województwa Mazowieckiego promuje corocznie najlepsze prace i osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki zarówno Siedlczan,jak i o Siedlcach."

                                                                                                        ze wstępu do książki "Brama księżnej Ogińskiej"
                                                                                                        prof. dr hab. Piotr Matusak
                                                                                                        Akademia Podlaska w Siedlcach


O stowarzyszeniu "Brama"

Stowarzyszenie działa już ponad 10 lat. Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 29 kwietnia 2002 roku. W roku 2002 Stowarzyszenie nie prowadziło działalności statutowej – trwały prace organizacyjne i przygotowujące Stowarzyszenie do rejestracji w KRS. 18 grudnia 2002 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS Nr KRS 0000 141 882. Urząd Skarbowy nadał Stowarzyszeniu nr NIP 821-233-15-62; 
w Urzędzie Statystycznym uzyskano nr REGON 712546340.

Konto bankowe założono w Banku Spółdzielczym w Siedlcach.
Nr konta: 18 9194 0007 0024 2051 2000 0010

W dniu 16 maja 2003 roku odbyło się walne zebranie założycieli, podczas którego powołano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Zbigniew Piwoński – Prezes
Ewa Talacha – Wiceprezes
Wioletta Kępka – Sekretarz
Halina Pik – Skarbnik
Jolanta Smagłowska – Członek

Do komisji rewizyjnej wybrano:
Zbigniewa Adamczyka (przewodniczący), Igora Blocha i Mirosława Zdrodowskiego.

W dniu 26 listopada 2004 roku podczas walnego zebrania Stowarzyszenia dokonano zmian w składzie Zarządu – dotychczasowy Prezes Zbigniew Piwoński złożył rezygnację. Na Prezesa wybrano Ewę Talacha, Wiceprezesem została Katarzyna Kłoś.

Zmieniono też siedzibę Stowarzyszenia. Janusz Smagłowski wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie lokalu przy ul. Głuchej 1-5 na siedzibę organizacji.

24 marca 2005 roku Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.


Statut Siedleckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego BRAMA

1%

W marcu 2005 roku Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama” uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie, każdy z podatników ma możliwość przekazania 1% swojego rocznego podatku na rzecz organizacji posiadającej taki status. Gorąco prosimy Państwa o skorzystanie z tej możliwości i zasilenie konta naszego Stowarzyszenia.
Liczymy na wsparcie finansowe tych wszystkich, którym bliska jest nasza działalność na rzecz rozwoju kultury. Zapewniamy, że uzyskane środki zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych a opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

Nasze konto: Bank Spółdzielczy Siedlce 18 9194 0007 0024 2051 2000 0010

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia tworzą:
Ewa Talacha - Prezes 

Elżbiera Niedziółka
- Skarbnik


Zbigniew Adamczyk
- Członek ZarząduKomisja rewizyjna:
Maciej Drabio – przewodniczący
Jolanta Smagłowska
Zbigniew Piwoński

Członkowie Stowarzyszenia
:
Bakiera Małgorzata
Bloch Igor
Brzost Lidia
Cabaj Mirosław
Cabaj Sylwia

Drabio Maciej

Frymus Ewa

Kalińska AnnaKaliński Jerzy


Kałuża HalinaKępka Wioletta
Koperkiewicz WaldemarKurowska EwaMandał GrażynaMandał JerzyPiwoński ZbigniewPopek-Jobczyk MałgorzataSmagłowska Jolanta


Smagłowski Janusz


Zajączkowski WiesławZdrodowski Mirosław